Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logotypy

TECHNIKA  DLA  NATURY 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu pt.  „Technika dla natury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opartego na zasadach programu Erasmus +

 1. Okres realizacji projektu: 20.12.2018 – 19.12.2020
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny
 3. Całkowity budżet projektu: 128 760,00 EURO/ 555 238,87 PLN
 4. Cel ogólny: podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów
 5. Działania projektowe zaplanowane w II semestrze w roku szk. 2019/2020 skierowane są do uczniów klas II kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 6. W ramach projektu uczniowie odbędą 4- tygodniową praktykę zawodową w Sewilli w firmach i przedsiębiorstwach odpowiadających określonym kierunkom kształcenia
 7. Okres mobilności jest zaplanowany w terminie: 09.2020 – 03.10.2020
 8. Udział w projekcie wezmą uczniowie, którzy zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. Wybór beneficjentów z każdego kierunku odbędzie się na podstawie:
  1. ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych w klasie I
  2. wyniku testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego sprawdzającego poziom umiejętności językowych na poziomie B1 (według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego A1, A2, B1, B2, C1, C2
 9. Działania poprzedzające praktyki zawodowe u zagranicznego partnera:
  1. kursy z języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego zawodowego (30 godzin dla każdego zawodu, w okresie luty – czerwiec 2020), obecność na zajęciach jest obowiązkowa, 30 % nieobecności wyklucza ucznia z udziału w projekcie
  2. kursy z języka hiszpańskiego z zakresu podstawowej komunikacji  z elementami języka hiszpańskiego zawodowego (30 godzin w okresie marzec-czerwiec) obecność na zajęciach jest obowiązkowa, 30 % nieobecności wyklucza ucznia z udziału w projekcie
  3. 6- godzinne certyfikowane szkolenie zawodowe związane z tematyką praktyk przygotowujące do odbycia stażu
  4. 3-godzinne spotkanie kulturowe przybliżające kulturę, zwyczaje mieszkańców Andaluzji
  5. 3-godzinne spotkanie z pedagogiem
 1. Przewidywane efekty uzyskane przez beneficjentów projektu:
  1. - w zawodzie technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, tj. montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych
   - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania nowoczesnych instalacji wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
   - w zawodzie technik geodeta –wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów w tym ocena dokładności wykonywania prac
  2. rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie ogólnego języka angielskiego oraz słownictwa specjalistycznego
  3. zdobycie podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego

Zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone uzyskaniem:

- certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu za granicą

- zaświadczenia branżowego wydanego przez Instytucję Partnerską  

- dokumentu  Europass Mobilność

- zaświadczenia ukończenia kursu z języka angielskiego

- zaświadczenia ukończenia kursu z języka hiszpańskiego

- zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenie przygotowujące tematycznie do odbycia stażu 

Opracował

Koordynator projektu

Marta Żołądkowska

UWAGA! Uczestnicy projektu "Technika dla natury"
Od marca startujemy z dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego.
Zajęcia będą odbywać się według następującego harmonogramu:
klasa II A, II B, II E - poniedziałek 15.20 -16.55
klasa II G - wtorek - 14.30 - 16.05, środa - 8.00-8.45
klasa II Z - poniedziałek 16.05 - 17.35

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top