Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego
na r. szk. 2018/2019

  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik budowy dróg
  • technik inżynierii sanitarnej
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Zasady rekrutacji

Link do elektronicznego systemu rekrutacji

Wniosek o przyjęcie (wniosek do pobrania dla osób, które nie mogą wypełnić go w elektronicznym systemie rekrutacji)

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  7 maja - 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00 
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum  po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  11 lipca 2018r. o godz. 10.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 12 lipca, do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13 lipca, godz. 10.00

 

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top