Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Do 18.12.2018 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania

Do 4.01.2019 r. - poinformowanie uczniów (rodziców na ich prośbę) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

Do 11.01.2019 r. - wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen z zachowania

Do 14.01.2019 r. - złożenie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe (kl. IV) do godz. 15.00

15.01.2019 r. - śródroczne plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej (godz. 16.10)

16 - 17.01.2019 r. - wywiadówki, godz. 17.30

18.01. 2019 r. - rada podsumowująca I okres, godz. 12.30

6.02.2019 r. - apel podsumowujący klasyfikację śródroczną

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top